McHale & Co. Solicitors Blog

Problemy z polisą ubezpieczeniową w razie wypadku

Ubezpieczenia komunikacyjne w Wielkiej Brytanii działają na innej zasadzie niż w Polsce.

W Polsce obowiązkowe jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za spowodowane szkody w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Ochronie ubezpieczeniowej podlega pojazd wskazany w umowie ubezpieczeniowej. Oznacza to, że w przypadku gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza nim szkodę innym osobom to odszkodowanie jest wypłacane przez dany zakład ubezpieczeniowy.

W Anglii natomiast ubezpieczeniu podlegają osoby, a nie samochody. Inaczej niż to ma miejsce w Polsce, to kierowca musi być ubezpieczony (do jazdy własnym autem oraz samochodami innych osób lub, rzadziej, tylko do jazdy samochodem innej osoby) niezależnie od tego czy dany pojazd jest ubezpieczony.

Dlatego z punktu widzenia ubezpieczonego jest niezwykle ważne, aby zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą podać prawdziwe informacje w momencie zawierania umowy ubezpieczeniowej. Podanie nieprawdziwej informacji skutkuje unieważnieniem polisy w momencie złożenia roszczenia przez osobę poszkodowaną w wyniku wypadku. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ale równocześnie będzie miał roszczenie zwrotne wobec 'osoby ubezpieczonej' do wysokości wypłaconego odszkodowania plus ewentualne koszty prawne reprezentacji osoby poszkodowanej.

Z tego powodu niezmiernie ważne jest, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia upewnić się, że wszystkie informacje podane ubezpieczycielowi w celu wyliczenia wysokości składki są prawdziwe. Obowiązek upewnienia się, że informacje podane ubezpieczycielowi są prawdziwe spoczywa na ubezpieczonym.

Natomiast z punktu widzenia osoby poszkodowanej w wypadku, istnieje możliwość skutecznego starania się o odszkodowanie bez względu na to czy kierowca był nieprawidłowo ubezpieczony czy w ogóle nie posiadał ubezpieczenia.

Jeśli są Państwo poszkodowani w wypadku samochodowym przez osobę nieubezpieczoną lub niewłaściwie ubezpieczoną, prosimy niezwłocznie skontaktować sie z Sylwią Karkusiewicz (Sylwia.karkusiewicz@mchaleandco.co.uk) lub Wojtkiem Górskim (Wojtek.gorski@mchaleandco.co.uk) w celu omówienia kroków, które należy podjąć, aby skutecznie starać się o odszkodowanie w związku z wyrządzonymi szkodami osobowymi jak i zniszczonym mieniem.

Categories: Personal Injury, Polski

Leave a comment

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)